บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี

Preventive Maintenance

ปัจจุบันปัญหาของระบบไฟฟ้าที่ขัดข้อง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และยังทำให้สูญเสียโอกาสในการแข่งขันเชิงธุรกิจ มักมีสาเหตุมาจากการขาดการวางแผนในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่เหมาะสม ดังนั้นการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ( Electrical System Preventive Maintenance ) จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยรักษาความเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า

การตรวจสอบความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า บริการขึ้นมาเพื่อให้ ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใช้งานระบบไฟฟ้าในโรงงาน ได้อย่างมั่นใจและ มีความปลอดภัยสูง โดยการตรวจวัดค่าต่างๆทางไฟฟ้าได้ใช้เครื่องมือวัดเฉพาะด้าน ที่มีความเชื่อถือในทางอุตสาหกรรม เช่น เครื่องมือวัดความต้านทานดิน เครื่องมือวัดความเป็นฉนวน อุปกรณ์ตรวจวัดหาค่าความร้อน และนำผลของการตรวจวัดมาเสนอลูกค้าเป็นรายงาน โดยมีข้อปรับปรุงเสนอแนะ ตามกรณีต่างๆ โดยวิศวกรที่มีประสบการณ์

วัตถุประสงค์ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี

 • เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต และ ทรัพย์สิน
 • เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบไฟฟ้า ที่มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • เพื่อแจ้งข้อบกพร่องเป็นรูปเล่ม ให้ทางลูกค้าทราบ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขต่อไป
 • มีหนังสือรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าจากวิศวกรออกให้เพื่อยื่นให้หน่วยงานต่างๆ

รูปแบบต่างๆของงานบำรุงรักษา

 • งานซ่อมแซมหลังเหตุขัดข้อง ( Breakdown Maintenance )
 • งานบำรุงรักษาป้องกัน ( Preventive Maintenance )
 • งานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข ( Corrective Maintenance )
 • งานบำรุงรักษาทวีผล ( Productive Maintenance )
 • งานบำรุงรักษาโดยรวม ( Total Productive Maintenance )
 • งานซ่อมแซมหลังเหตุขัดข้อง ( BM: Breakdown Maintenance ) เป็นการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจนกระทั่งเกิดการขัดข้อง จึงจะดำเนินการซ่อมบำรุง ซึ่งการบำรุงรักษาหลังเกิดเหตุจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อลดการสูญเสีย
 • งานบำรุงรักษาป้องกัน ( PM: Preventive Maintenance ) เป็นการบำรุงรักษาก่อนที่อุปกรณ์ไฟฟ้าจะเกิดการขัดข้องและมีการจัดทำ แผนงานตรวจสอบ และทดสอบอุปกรณ์เพื่อลดโอกาสอุปกรณ์ชำรุด ได้แก่ การทำความสะอาด การหล่อลื่น การตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า การทดสอบการทำงานของชุดป้องกัน เป็นต้น
 • งานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข ( Corrective Maintenance ) เป็นการแก้ไขปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือดัดแปลงชิ้นส่วนอุปกรณ์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ดีขึ้นเพื่อลด หรือขจัดเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้น
 • งานบำรุงรักษาทวีผล ( Productive Maintenance )เป็นการผสมผสานระหว่างการบำรุงรักษาหลังเกิดเหตุกับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โดยพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาในจุดที่เหมาะสม
 • งานบำรุงรักษาโดยรวม ( Total Productive Maintenance )เป็นงานที่มีความสำคัญมาก เพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าเปรียบเสมือนหัวใจหลักของโรงงาน หรือ อาคาร ในการดำเนินกิจการ ดั้งนั้น จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างมืออาชีพ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ซึ่ง บริษัทได้นำกล้อง Thermo Scan ของ Fluke มาใช้ ซึ่งเป็นกล้องที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ณ ปัจจุบัน โดยสามารถตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของ จุดต่อไฟฟ้าต่างๆ อุปกรณ์เปิด-ปิดไฟฟ้า สายไฟ ฟิวส์ คาปาซิเตอร์ มอเตอร์ ท่อเคมีต่างๆ และเตาหลอม เป็นต้น ซึ่งเป็นการตรวจวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสวัตถุแต่สามารถวัดอุณหภูมิได้ โดยจะมีภาพแสดงที่จอ LCD ของกล้องอินฟราเรด ทำให้สามารถพบจุดที่มีปัญหาและแก้ไขได้ทันที พร้อมทั้งยังสามารถบันทึกภาพเพื่อนำมาทำรายงานในการวิเคราะห์ปัญหาที่พบ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าและความสูญเสียเชิงธุรกิจ

งานทดสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

ให้บริการทดสอบอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้า ด้วยทีมงานที่ชำนาญการและมีประสบการณ์การทำงานสูง และบริการตรวจสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม ทั้งในระบบสถานีไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ ประเภท

 • บำรุงรักษา อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม ทั้งในระบบสถานีไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ ประเภท
 • หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer)
 • อุปกรณ์ตัดตอนอัตโนมัติ (Circuit Breaker)
 • สวิทช์ตัดตอน (Disconnection Switch)
 • หม้อแปลงกระแสและแรงดัน (Current and voltage transformer)
 • คาซิเตอร์ (Capacitor Bank)
 • ตู้สวิทช์เกียร์ (MV Switchgear)
 • อุปกรณ์ป้องกัน (Protectiove Relay)
 • เครื่องมือวัด (Mtering and Trasducer)1
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

ผลงานส่วนหนึ่ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี

10 บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี PM
9 บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี PM
8 บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี PM
7 บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี PM
6 บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี PM
5 บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี PM
4 บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี PM
2 บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี PM
1 บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี PM