รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ ประมาณราคา ขออนุญาตปลูกสร้าง

Design Estimate Approve

KKPC Engineering รับออกแบบสิ่งปลูกสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน โดยทำตามงบประมาณของลูกค้า และดำเนินจัดการเรื่องการขออนุญาต

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ขั้นตอนการดำเนินการและหลักฐานที่ต้องเตรียมพร้อม

วันนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร สำหรับใครที่อยาก ปลูกบ้านเอง ซักหลังควรรู้ เพราะเป็นขั้นตอนหนึ่งที่เราควรปฎิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ควรปล่อยปละละเลย เพราะหากมีการตรวจสอบย้อนหลังขึ้นมา จะเป็นเรื่องเอาได้นะครับ และมี บทลงโทษ ตามมา โดยเนื้อหาที่เราจะกล่าวถึงในวันนี้ จะครอบคลุมทั้ง อาคารที่พักอาศัย ไปจนถึง อาคารพาณิชย์ด้วย

หลักฐานใน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

ในการที่เราจะขออนุญาตก่อสร้างอาคารจะต้องมีหลักฐานสำเนาต่างๆที่จะต้องเตรียมไปติดต่อที่สำนักงานเขตพื้นที่ ดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด
 • แบบก่อสร้างแผนผังและรายการประกอบแบบ อย่างละ 5 ชุด
 • สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด (หรือเอกสารสิทธิ์อื่น ๆ)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ ผู้มีอำนาจลงชื่อแทน นิติบุคคล ที่ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

ในกรณีหลักฐานเฉพาะเรื่อง

 • หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของที่ดิน)
  หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดผนัง (กรณีใช้ผนังร่วมกัน)
 • หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง)
 • หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว(กรณที่ีอยู่ในข่ายควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกรรม และพ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม)
 • รายการคำนวณ 1 ชุด (กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่ หรืออาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ)
 • แบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านพักอาศัย (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการหรืออื่น ๆ )
 • หนังสือแสดงว่าคณะกรรมการการควบคุมการจัดสรรที่ดินพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 • แผนผังโครงการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตแล้ว (กรณีอาคารเข้าข่ายการจัดสรรที่ดิน)
 • เตรียมแบบและใบอนุญาตเดิมที่ได้รับจากเทศบาลตำบลธัญบุรี จำนวน 1 ชุด (กรณีดัดแปลงอาคาร, ต่อเติมหรือต่ออายุใบอนุญาต)

ขั้นตอนดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

 • ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน จำนวน 5 ชุด พร้อมกับคำขอ อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวร และวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ต้องแนบรายการคำนวณ จำนวน 1 ชุด
 • เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณ (ถ้ามี) ถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตได้

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

 • ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
 • ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท
 • ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท
 • ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท
 • ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท
 • ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท

รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ ประมาณราคา ขออนุญาตปลูกสร้าง